Een klimaat-actieve stad

De economie groeit weer! We zijn weer flink aan het shoppen geslagen na de komst van het nieuwe optimisme na de corona-crisis. Maar de CO2-uitstoot en de ongelijkheid stijgen helaas net zo hard. Wat is hier aan te doen?

Klimaatmaatregelen:

Knillis wil een klimaat-actieve stad. De gemeente moet pro-actief de stad klimaatbestendig inrichten en niet pas als de boel onder water staat. Natuur, bijbehorende flora en fauna moeten de ruimte krijgen. Zo moet hemelwater de grond in kunnen zakken. Bij geasfalteerde wegen en betegelde tuinen is dat onmogelijk, met ander plaveisel en veel groen kan dat wel.

Knillis wil dat bij de inrichting van parken deze als tijdelijke buffer bij zware regenval fungeren, groendaken mogelijk maken en het stimuleren van meer groen in tuinen.

Zo vormt de steeds bredere A2 een al te robuuste scheiding tussen het Bossche Broek en het Dooie Broek, aan de rand van Sint Michelsgestel. Knillis wil die breuk herstellen door de overheden op te dragen de A2 te verdiepen en jen groot groen viaduct aan te leggen als pasarelle voor de flora en fauna die van geen gemeentegrenzen wil weten.

Een autovrije binnenstad

De binnenstad moet autovrij worden. Dat kan en bespaart op kosten voor extra parkeergarages en een nieuwe Orthensebrug. Ook levert dit veel meer milieuwinst op en wordt de CO2-uitstoot sterk verminderd. En de binnenstad wordt er gelukkiger van.

Avond aan avond wordt de voor flora en fauna noodzakelijke duisternis ernstig verstoord. Knillis wil hier iets aan doen en wil dat bedrijven in de omgeving hun verlichting flink dimmen. Geen reclame en PR- verlichting meer in de avonduren. De belichting op de wegen in de omgeving (Vughter- en Bosscheweg) moet natuurlijk ook uit. Het spreekt voor zich dat alle gemotoriseerd verkeer en grootschalige evenementen uit den boze zijn in de Bossche Broek.    

Milieu:

De energie-slurpende buiten- en binnenverlichting (gevelverlichting, reclame, kantoren etc.) wordt sterk teruggedrongen.

De gemeente maakt met de woningbouwcorporaties afspraken over snelle uitvoering van het isolatieprogramma en duurzame energieopwekking. Ook voor de sociale woningen stimuleert de gemeente de plaatsing van zonnepanelen op daken.

Voor een sloopvergunning wordt afgegeven, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik. Bij de sloop van gebouwen wordt hergebruik van materialen door burgers bevorderd. Het milieustation zorgt voor de inname en opslag van bruikbaar sloopmateriaal van afbraakprojecten en stimuleert hergebruik daarvan,

Een eerlijk en actief snippergroen beleid. In de stedelijke omgeving komen nestplaatsen en broedgelegenheden voor vogels door dichte hagen, nestkasten, zwaluwtorens en vogelvides.

Groene grens:

De stad rukt op. En hoe? Het gaat heel snel. Als we de verstedelijking niet afremmen, dan is Nederland binnen afzienbare tijd één grote stad. Die ontwikkeling baart Knillis grote zorgen. Het brengt het ecologisch evenwicht in gevaar. De natuur verliest het van de mens. Daarom trekt Knillis de groene grens.

Geheel in lijn met zijn eigen visie is Knillis niet tegen elke stadsuitbreiding, maar aanvaardt hij de verstening en verstedelijking van het tussengebied tussen ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen, de A2- zône. Een eventuele behoefte aan nieuwe woningen vangen we zo mogelijk volledig op door inbreiding binnen de bestaand en bebouwde omgeving.

Verantwoordelijk omgaan met de dorpen Vinkel, Bokhoven, Engelen en Nuland noopt tot een stad die zichzelf beheerst. De groene en bosrijke buffer die deze dorpen omringt moet behouden blijven.

De gemeente respecteert de bescheiden groeiwensen van de dorpen, Heesch – West is inmiddels door actieve buurtbewoners afgeblazen. Het bouwen van oeverhuizen bij Bokhoven aan de Maasoever is een ongewenste ontwikkeling.

%d bloggers liken dit: